1. כללי

1.1 אתר אינטרנט זה, המתנהל בכתובת https://srvpro.com/ (להלן: "האתר" או "אתר האינטרנט"), מופעל ומנוהל על ידי סרב פרו בע"מ ח.פ  512684184 (להלן: "סרב פרו" או "החברה")

1.2 מטרת מדיניות פרטיות זו הנה לפרט את האופן בו החברה אוספת מידע על ו/או אודות המשתמשים בשירותיה, כהגדרתם להלן, וכן כיצד ולאיזה מטרות החברה אוספת מידע כאמור. המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד.

1.3 תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר האינטרנט.

1.4 בטרם השימוש בשירותי החברה, אנא וודא שקראת את תנאי מדיניות הפרטיות בעיון וכי אתה מבין אותם. השימוש שלך בשירותיי החברה, לרבות גלישה באתר ייחשב להסכמה מפורשת ומדעת מצדך לכל התנאים, ההתניות וההודעות הנכללים במדיניות הפרטיות. במידה ואינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, כולם או מקצתם, אל תעשה בשירותי החברה, לרבות גלישה באתר.

2. הגדרות

2.1 "החוק" – כל רגולציה החלה או עשויה לחול על החברה בנושאי פרטיות.

2.2 "השירותים" או "שירותי החברה" – כל השירותים המוענקים למשתמש באמצעות החברה, הן שירותים הכרוכים במסירת מידע והן שירותים שאינם כרוכים במסירת מידע, לרבות גלישה באתר.

2.3 "מידע אישי" – משמעו כל נתון או מידע שתמסור לחברה באופן יזום באתר בהתאם למטרת הפניה שלך לחברה, אשר מזהה או מאפשר לזהות אותך באופן אישי (כדוגמת שמך, כתובת דוא"ל שלך, מספר ת.ז. שלך, פרטי המכשיר הדרוש תיקון וכו'), וכן כל מידע המהווה "מידע" ו/או "מידע רגיש" כהגדרתם בחוק.

2.4 "מידע אנונימי" – משמעו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה או מאפשר לזהות את המשתמש באופן אישי, אשר מקושר למכשיר הקצה בו המשתמש עושה שימוש באתר (כגון אופן השימוש באתר, סוג הדפדפן של המשתמש, התאריך והשעה בו נכנס המשתמש לאתר וכו').

2.5 "אתה" או "משתמש" – כל אדם שעושה שימוש בשירותי החברה (כהגדרתם לעיל), לרבות באמצעות מחשב ו/או מכשיר קצה אחר לכל מטרה שהיא.

3. איסוף מידע אישי

במסגרת השימוש בשירותים, אתה עשוי להידרש למסור והחברה עשויה לאסוף מידע אישי שלך או אודותיך באמצעים טכנולוגיים שונים. סוג המידע האישי שתמסור ו/או ייאסף על ידנו עשוי להשתנות, בהתאם לסיבה ו/או המטרה שלשמה אתה פונה אלינו.

מובהר כי אינך מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים, על מנת לקבל את שירותי החברה המבוקשים. עם זאת, מסירת חלקם מחויב כדי לספק לך את השירותים המבוקשים על ידך, חלקם או כולם.

בעצם השימוש ומסירת מידע  לחברה, הינך מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן: (א) המידע האישי שתמסור באתר נכון, מדויק והמידע שנמסר נמסר רק בשמך ובעבור עצמך. ידוע לך כי מסירת מידע שגוי או כוזב ביודעין עשויה לעלות לכדי עבירה פלילית; (ב) הינך מקנה בזאת לחברה זכות שימוש בלתי חוזרת, לא בלעדית, לא מוגבלת בזמן, ללא תמורה או כל זכות לקבלת תמלוגים, ניתנת להעברה, לעשות כל שימוש במידע כמפורט בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, בכפוף לכל דין ועל פי שיקול דעתה של החברה, מבלי לקבל לכך הרשאה נוספת  ומבלי שתהיה לך כל טענה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת ו/או כל תביעה בקשר עם זכות השימוש הנ"ל.

3.1 מידע אישי במסגרת השירותים

3.1.1 לצורך ביצוע פעולות באתר תידרש למסור מידע אישי מסוגים שונים, כדוגמת: שם מלא, מס' טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, דרכי התקשרות עמך, כתובת מגורים, פרטי המכשיר חשמלי שרכשת וכו'.

3.1.2 מידע אישי שאתה מוסר במסגרת הגשת בקשות שונות לשימוש בשירותי החברה (לרבות באמצעות מילוי טפסים): המידע האישי שתידרש למסור עשוי להשתנות בהתאם לאופי הפעולה שתבקש לבצע באמצעות החברה. כך למשל, פעולות הקשורות בפתיחת קריאת שירות יחייבו אותך, בין היתר, למסור פירוט אודות הכתובת שלך.

3.1.3 מידע נוסף אודותיך עשוי להיאסף ולהישמר במסגרת השימוש בשירותים, למשל: התכתבויות עם נציגים ו/או עם נציגים אוטומטיים, תוכן אישי, צ'אט וכן כל מידע הקשור בשימושך בשירותים, לצורך הפעלתם ובהתאם לבקשתך.

3.2 מידע אישי שאתה מוסר על אדם אחר. ככל שבמסגרת השירותים הינך נדרש למסור מידע על אדם אחר, הינך מצהיר ומתחייב כי הינך מורשה ובעל ההסכמות הנדרשות עפ"י כל דין למסור לחברה מידע אישי שלו לצורך השימושים שהחברה עושה במידע כאמור לפי מדיניות פרטיות זו.

3.3 שימוש במידע אישי

בהתאם לחוק, ידוע לך ואתה נותן הסכמתך מדעת לכך שהחברה מקבלת ואוספת המידע האישי אודותיך למטרות ולשימושים הבאים (כפי שעשויים להתעדכן מעת לעת):

3.3.1 שימוש במידע לשם מתן שירות, שיפור, ניהול ותפעול השירותים המוצעים לך, יצירת הקשר עמך, קבלת החלטות ביחס אליך או אחרים, לרבות בנושאים של מניעת שימוש לרעה, מניעת הונאה ו/או פעילות בלתי חוקית אחרת, אבטחת השירותים, מטרות תפעוליות, הערכה וניהול סיכונים.

3.3.2 ככל שניסית להירשם באתר על מנת להשתמש בשירותים שלנו וניסיון זה כשל, החברה תהא רשאית לפנות אלייך על מנת לסייע לפתור כל בעיה בה נתקלת בתהליך הרישום.

3.3.3 לצרכי דיוור ישיר: החברה תוכל לעשות שימוש, לעבד, לטייב ולהעשיר את המידע הנ"ל, לרבות באמצעות ספק מידע, למטרות ניהול, ייעול, התאמה ושיווק של שירותי ומוצרי החברה, בין היתר על ידי יצירת אפיון אודותיך, לרבות על ידי הצעת הצעות שיווקיות המותאמות אישית עבורך, וכן לעשות שימוש בנתונים סטטיסטיים, כמפורט בסעיף ‏5 להלן.

3.3.4 החברה עשויה לשלוח אליך הודעות תפעוליות ו/או שרותיות והתראות בדרכים שונות ובין היתר באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מסרונים, כגון מסרון המכיל מידע אודות סטטוס התיקון.

3.3.5 ככל שנתת הסכמתך לכך החברה תהיה רשאית לפנות אליך, לרבות בדרך של משלוח דיוור פרסומי, ולהציע לך הצעות, הטבות ומבצעים, בקשר עם מוצריו ושירותיו, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים, טלפון או אמצעים אחרים. תוכל לבקש להסיר את פרטיך מתפוצת פניות שיווקיות בכלל באמצעות פנייה שכותרתה "בקשת הסרה", לכתובת הדוא"ל pratiyut@srvpro.com ו/או באמצעות לחצן הסרה בגוף הטקסט.

3.3.6 ככל שביצעת בקשת "הסרה" כאמור בסעיף 3.3.5 לעיל, סרב פרו בע"מ, תמחק רק את המידע שנדרש כדי ליצור קשר עמך לצורך תקשורת שיווקית, בעוד ששאר המידע ששיתפת עמנו הנדרש כדי לספק לך את השירות ימשיך להישמר כמתואר במדיניות זו.

4. העברת מידע לצדדי ג'

החברה עשויה להעביר מידע אודותייך לצדדים שלישיים, מעת לעת, במספר מקרים, כפי שיפורט להלן, ו/או בכל מקרה אחר בו תידרש העברה, לרבות העברת מידע אל מחוץ לגבולות ישראל:

4.1 במסגרת פעילות מול צדדים שלישיים על מנת להשלים את הפעולות המבוקשות על ידך ו/או כאשר נדרש לשם תפעול השירותים, לרבות ספק שירותי ענן; במסגרת זו צפויה להידרש מסירת מידע גם לכל צד אחר המעורב בתיקון המכשיר, לרבות היצרן.

4.2 במסגרת הוצאת פעילות של החברה למיקור חוץ ו/או קבלת שירותים מספקים שונים, לרבות שירותי מחשוב ותוכנה, עיבוד נתונים וענן וכיוצ"ב.

4.3 במסגרת פעילותו מול חברות קשורות עסקית, למען מטרות השימוש המוצהרות ומותרות לפי כל דין, לשם אספקת השירותים.

4.4 החברה תהא רשאית להעביר מידע אישי לרשויות מוסמכות בישראל או מחוץ לישראל ו/או עפ"י צו בית משפט ו/או ככל שהדבר נדרש לצורך הגנה על זכויות החברה ונכסיה ו/או ככל שמסירת מידע כאמור מחויבת עפ"י כל דין.

4.5 מבלי לגרוע מכל האמור, החברה תהא רשאית להעביר מידע אנונימי לצדדי ג' כמפורט בסעיף 5 להלן, ללא מגבלה. מאחר ומדובר במידע שאינו מזהה אותך באופן אישי, אתה פוטר את החברה מכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה בשל כך.

4.6 ידוע לך שמידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים שנמצאים מחוץ לישראל, לרבות למדינות המעניקות הגנה פחותה יותר לפרטיות מאשר ההגנה המוענקת על פי דיני מדינת ישראל. בעצם השימוש בשירותי החברה בו אתה נותן הסכמתך מדעת לכך בהתאם לתנאים המפורטים במסמך מדיניות זה.

4.7 החברה מתחייבת כי העברת מידע לצדדים שלישיים תהיה מוגבלת אך ורק למטרות המנויות במדיניות זו ורק בהיקף ובמידה הנדרשים לפי שיקול דעתה של החברה.

4.8 החברה תנקוט מאמצים נאותים על מנת להבטיח שמקבלי המידע יהיו כפופים לחובת סודיות ואבטחת מידע ביחס למידע, לפי כל דין. על אף זאת, המשתמש מצהיר ומסכים כי אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות בלתי מורשות לאתר ו/או שימוש אסור של צדדים שלישיים בפרטי המשתמש ובמידע אודותיו השמור אצל החברה, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם בשל חדירה בלתי מורשית ו/או שימוש אסור כאמור.

5. איסוף מידע אנונימי

5.1 כאשר אתה עושה שימוש באתר, החברה אוספת מידע הנשלח אליה על ידי המחשב, טלפון נייד או מכשיר אחר בו אתה משתמש לצורך השימוש באתר, שהינו מידע אנונימי, היינו – שאינו מזהה אותך באופן אישי ואינו ניתן לשיוך אליך.

5.2 המידע האנונימי הנשלח אלינו עשוי לכלול, בין היתר: נתונים על הדפים בהם משתמשים ביקרו, סוג מכשיר, פרטי מחשב וחיבור, פרטי רשת למכשירים ניידים, נתונים סטטיסטיים על צפיות בדפים, שפת הממשק, תעבורה אל האתר וממנו, כתובת URL ממנה הגולש הגיע לאתר וכו'.

5.3 החברה מנתחת ועושה שימוש בעצמה או באמצעות מי מטעמה במידע אנונימי למטרות המפורטות להלן (כפי וככל שישתנו מעת לעת): (א) הערכת האופן שבו המשתמשים משתמשים באתר לצורך ניהול, שיפור וקידום האתר; (ב) תיקון תקלות; (ג) שיפור חווית השימוש באתר; (ד) ניתוח ופילוח דפוסי גלישה באתר; (ה) התאמת מודעות פרסומת בהתאם להרגלי גלישה; (ו) כל מטרה חוקית אחרת כפי שנמצא לנכון.

5.4 החברה תהיה רשאית להעביר מידע אנונימי לצדדי ג' הפועלים מטעמה לצורך מימוש המטרות דלעיל, ולכל מטרה חוקית אחרת כפי שתמצא לנכון. מאחר ומדובר במידע שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי, המשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.

6. עוגיות (Cookies)

6.1 עוגיות הן קבצי טקסט אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר או המחשב שלך.

6.2 לידיעתך, לצורך אספקת חלק מהשירותים החברה משתמשת בתוכנות צוברות מידע, כגון עוגיות, לדוגמא- pixels, tags (להלן יחדיו יכונו בשם הגנרי "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך תפעולם השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בהם והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לשירותים ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית הגלישה, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות הרלבנטיות אליך, אף בגלישתך באתרים אחרים, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.

6.3 העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר ו/או באפליקציה, מהיכן הגעת אל האתר ו/או הדף, כתובת ה-IP שלך, מאפייני המכשיר שלך, ומידע שתבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

6.4 השירותים עשויים לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג' – למשל עוגיות של חברת  Googleכגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, העוזרות לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה או השימוש, ולהסיק תובנות סטטיסטיות בנוגע לכלל השימושים בשירותים, למידע נוסף על עוגיות אלו תוכל למצוא באתר של גוגל בכתובת – https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/ וכן במדיניות העוגיות של פייסבוק בכתובת – https://www.facebook.com/policies/cookies/.

7. אבטחת מידע

7.1 לתשומת ליבך, כל כניסה לאתר שתיעשה באמצעות פרטיך המזהים (למשל – מספר הזמנת לקוח שלך) (לרבות כל מידע אישי שיימסר תוך שימוש בהם) תיחשב ככניסה שבוצעה על ידך, ואתה פוטר את החברה וכל מי מטעמה מכל חבות או אחריות לשימוש בלתי מורשה שיעשה בשם בפרטיך, ולתוצאות השימוש כאמור.

7.2 החברה משתמשת בטכנולוגיות אבטחת מידע מקובלות, ותעשה מאמץ סביר על מנת להבטיח כי האתר יהיה חופשי ונקי מ"ווירוסים", "תולעים" או "סוסים טרויאניים". החברה תפעיל ותיישם נהלים מקובלים בשוק (לרבות טכניקות הצפנה) לאבטחת המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים. עם זאת, ידוע לכך למרות האמור לעיל אין בכך כדי להעניק ביטחון מוחלט ביחס למידע שתמסור לחברה (בין אם נשמר בפועל במערכות המידע של החברה ובין אם נשמר ומאוחסן אצל ספק/י ענן).

7.3 לפיכך, באחריותך לנקוט אמצעי הגנה בסיסיים על מחשבך או מכשיר הקצה ממנו אתה עושה שימוש (לרבות התקנת תוכנת אנטי וירוס, נעילת מחשב, החלפת סיסמאות וכו'), על מנת להגן על מידע אישי שלך.

8. שמירת מידע, זכות העיון, תיקון ומחיקת מידע

8.1 ככלל, מידע אישי שלך או אודותיך ישמר במאגר/י המידע של החברה לפרק הזמן הדרוש לחברה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך, לפי העניין, וכל עוד יש לחברה צורך לגיטימי או חובה חוקית או אחרת לשמור אותו עפ"י כל דין. מידע אנונימי יישמר במערכות המידע של החברה ללא הגבלת זמן (כל עוד הדבר אינו אסור עפ"י כל דין).

8.2 הנך זכאי לעיין במידע אודותיו השמור אצל החברה. המבקש לעיין במידע כאמור יפנה בכתב על כן, החברה תאפשר לכל משתמש שהמידע אודותיו נשמר, לבקש לעיין במידע זה. משתמש המעוניין בעיון במידע כאמור, יפנה באמצעות משלוח דואר למשרדי החברה או באמצעות דוא”ל לכתובת pratiyut@srvpro.com

8.3 משתמש שעיין במידע אודותיו השמור אצל החברה ומצא כי הוא אינו נכון, שלם, מדויק או מעודכן, רשאי לבקש מהחברה לתקן או למחוק את המידע בפנייה בדואר למשרדי החברה או באמצעות דוא”ל לכתובת pratiyut@srvpro.com

8.4 למען הסר ספק כי אין בהעברת פנייה לתיקון או מחיקת המידע כאמור כדי לחייב את החברה לפעול בהתאם לבקשת המשתמש. מידע אישי הדרוש לחברה לצורך המשך ניהול עסקיה ו/או הדרוש לצורך מטרה לגיטימית כדוגמת התגוננות מפני תביעות (והכל, ככל שדרוש) ימשיך להישמר ע"י החברה למשך הזמן הדרוש לה עפ"י חוק.

9. משך החזקת המידע

9.1 אנו נוקטים באמצעים נאותים על מנת להבטיח כי המידע שברשותנו הינו מהימן למטרת שימושו, וכן מדויק ושלם כנדרש על מנת ליישם את מטרת מדיניות פרטיות זו. אנו נשמור מידע אודותיך לפרק הזמן ההכרחי להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

9.2 מידע הדרוש לנו לשם ניהול עסקינו, לרבות, תיעוד פעולות שביצעת בקשר עם האתר ו/או השירותים או לצורך המשך אספקת השירותים בעתיד, יוסיף להישמר אצלנו על פי דין.

10. שונות

10.1 החברה רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור על כך הודעה על כך מראש. נוסח מדיניות הפרטיות המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר במועד השימוש הרלוונטי.

10.2 ככל שייקבע על ידי בית משפט ו/או רשות מוסכמת אחרת כי תנאי כלשהו מתנאי מדיניות הפרטיות אינו חוקי או תקף, התנאי כאמור יותאם לדרישות הדין באופן המשמר את מטרתו ומשמעותו המקוריים ולא יהיה בביטול ו/או השינוי של אותו תנאי כדי לפגוע, לגרוע או לשנות ביתר תנאי מדיניות הפרטיות.

11. יצירת קשר ובירורים

אם יש לך שאלות או בקשות כלשהן הנוגעות לנתונים האישיים שלך או לגבי נוהלי הפרטיות ומדיניות הפרטיות שלנו, תוכל לפנות לנציג החברות בנושא פרטיות בכתובת הדוא"ל: pratiyut@srvpro.com, ו/או באמצעות מספר טלפון 03-5598555.